PRODUKTIVA MÖJLIGHETER FÖR ARBETSKRAFTEN I EN FÖRÄNDERLIG EKONOMI

Det finns en stark ömsesidig relation mellan platser och de människor som bor där. Arbetskraftens kompetenser och erfarenheter är centrala komponenter för regional omvandlingsförmåga, men endast de regioner som framgångsrikt kan erbjuda nytt arbete och förbättrade levnadsförhållanden kan anses vara framgångsrika. Därför fokuserar vår forskning på detta tema på arbetskraften som både en aktör för förändring på regional nivå, men också som den aktör som främst måste hantera återkommande efterfrågeförändringar. Det förstnämnda relaterar i hög grad till drivkrafter och konsekvenser av arbetskraftsrörlighet inom och mellan regioner som ett medium att sprida av icke-standardiserad (tyst) kunskap, och i vilken utsträckning detta skulle kunna vara till nytta för företag och regioner. Det senare fokuserar på hur ekonomiska chocker påverkar arbetsmarknaden och arbetstagarnas möjligheter att hitta ny anställning. Dessa chocker sträcker sig från nedläggningar eller massuppsägningar till mer omfattande chocker som den stora lågkonjunkturen 2008, automatisering eller covid-pandemin. Men chocker kan också vara positiva i form av framgångsrik strukturomvandling och därför forskar vi också om hur nya jobb tillsätts och hur arbetsmarknaden reagerar på företagsetableringar och vilka faktorer som påverkar generell uppgradering av regionala ekonomier.

Nyckelord: rumslig rörlighet; yrkesmobilitet; könsspecifika arbetsmarknadstrajektorier; låglönejobb; karriär och löneprogression; automatisering

Syftet med projektet är att analysera arbetskraftsrörligheten och kompetensmatchningen efter friställningar med hänsyn till både utbudet och efterfrågan på arbetsmarknader. Detta genomförs genom att a) analysera hur regionen kan tillhandahålla strukturer som möjliggör en bra kompetensmatchning samtidigt som det tillåter en produktiv diversifiering av den regionala ekonomin, och b) undersöka olika arbetares trajektorier efter friställningar på väg mot återanställning. En viktig utgångspunkt för projektet är att yrken (som en mått för kompetens) är den främsta analytiska enheten i stället för industrier eller teknologier.

REC kontaktperson:

Emelie Hane-Weijman

Related publications

graphics and website by Sabi