ENTREPRENÖRSKAP, REGIONALA AKTÖRER OCH STRUKTUROMVANDLING

Nyföretagande är centralt för regional förnyelse, men nya företags överlevnadsförmåga och långsiktiga konkurrenskraft beror i hög grad på de företagsspecifika resurser som företagen bygger upp och hur väl de är inbäddade i den regionala näringslivet och i bredare sociala sammanhang i lokalsamhället. Detta gör att drivkrafter och effekter av nyföretagande och överlevnad varierar beroende på både typen av företag och typen av region. Vår forskning på REC fokuserar på hur geografin påverkar företagande, och vilken roll olika företag spelar i olika regionala miljöer. I synnerhet arbetar vi för att förstå hur entreprenörskap och multinationella företag bidrar till regional utveckling och strukturförändringar. Detta gör vi genom detaljerade analyser av hur sociala relationer som familjerelationer, nätverk av tidigare kollegor och platsspecifikt socialt kapital bidrar till produktivitet, tillväxt och förnyelse. Framförallt samspelet mellan företagsspecifika resurser, som kompetens och erfarenheter hos arbetskraften och enskilda entreprenörer, och den regionala miljön är av centralt intresse. Tidigare och pågående forskning visar berör också geografiska processer av ekonomisk omvandling, inklusive industriella och icke-industriella utvecklingsvägar i relation till hållbar utveckling. Den här delen av vårt arbete utforskar hållbarhetsutmaningarna i olika regioner, deras nuvarande och potentiella möjligheter till grön tillväxt och effekterna av institutionella förhållanden.

Nyckelord: entreprenörskap;  familjeföretag; MNEs; aktörskap och strukturomvandling; kollegiala nätverk 

Ny forskning tyder på att utveckling av ny ekonomisk verksamhet genom lokalt entreprenörskap och med stöd av lokalt socialt kapital kan ge universella förutsättningar för hållbar landsbygdsutveckling. Med hjälp av avancerade kvantitativa metoder och högkvalitativa svenska registerdata syftar detta projektet till att jämförande undersöka förhållandet mellan entreprenörskap, socialt kapital och regional utveckling. Genom att särskilt fokusera på landsbygden och/eller perifera regioner kommer projektet att undersöka om och hur entreprenörskap kan omsättas i regional utveckling och hur sociala band mellan företagare kan underlätta skapandet av nya arbetstillfällen och regional diversifiering. I linje med EU:s agenda för smart specialisering kommer detta projekt att ge ny kunskap om hur lokala kompetenser och resurser bör användas för att utveckla skräddarsydda regionala utvecklingsstrategier.

REC kontaktperson:

Marcin Rataj

Detta projekt syftar till att skapa en djupare förståelse för teknologiers konsekvenser för individer på arbetsmarknaden genom att undersöka hur företagens bemanningsstrategier hanterar omvandlingens effekter. Fokus är svensk tillverkningsindustri och avancerad industrinära tjänstesektor. Hur utvecklar företag sina kompetensresurser i tider av teknologisk förändring? Vilka nya krav ställs på de anställda? Vilka konsekvenser får detta för arbetstagare? Detta är viktiga frågor att besvara för att vi ska kunna förstå de utmaningar som den tekniska utvecklingen skapar för olika grupper på arbetsmarknaden, och hur dessa utmaningar skall kunna mötas.

REC kontaktperson:

Emelie Hane-Weijman

Related publications

graphics and website by Sabi