BIO

Jag disputerade 2018 med avhandlingen “Returning to Work: Geographies of employment in turbulent times”. Jag har sedan dess jobbat i ett par olika projekt som berör arbetsmarknadsförändringar, kvinnor och mäns rörlighet efter friställningar, regional resiliens, industristrukturer och kompetensmatchning.

Jag har idag ett biträdande lektorat på institutionen för geografi på Umeå Universitet, och är även affilierad med Centrum för regionalvetenskap (CERUM). Min forskning sker i sammarbete med forskare på Umeå Universitet, Göteborgs Unviersitet, Unviersity of California Los Angeles (UCLA) och PBL Netherlands Environmental Assessment Agency.

Sammanfattningsvis så berör mitt forskningsintresse arbetsmarknadsfrågor, där arbetare oftast är i centrum. Genom att kontinuerligt betona hur sammanhanget formar processerna på mikronivå, men ändå erkänna mångfalden av arbetare i olika geografier och hur dessa förändras (eller inte) över tid och rum, kan min forskning bidra till en förståelse för arbetsmarknadsfrågor som betonar både regionala strukturer och individers mobiliteter.

Det finns tre lite större ämnen jag just nu forskar på. Den första delen är i) arbetsmarknader/regioner, lite mer konkret den utvecklingen av de svenska arbetsmarknaderna vi har sett de senaste decennierna och den regionala kontextens betydelse för återanställningsmöjligheter efter större friställningar; ii) arbetares arbetsmarknadsmobilitet, med lite mer fokus på skillnaderna och likheterna mellan män och kvinnors mobilitet efter friställningar och konsekvenserna av dessa på individens karriärmöjligheter och risk för undersysselsättning: och sist iii) ett konkret verktyg, det ’Svenska yrkesrummet’, som skulle kunna användas för att hjälpa till vid analyser rörande kompetensmatchning, och planering av träningsinsatser till arbetare med kompetenser som anses mindre efterfrågade.

publikationer

graphics and website by Sabi