Projekt

Vår forskning kretsar kring utvecklingsfrågor och ojämna ekonomiska geografier från olika perspektiv och på olika nivåer, där vi länkar samman arbetare och företag till lokala och regionala strukturer.

story-region

STRUKTURER OCH NÄTVERKS BETYDELSE FÖR LOKAL OCH REGIONAL RESILIENS OCH OMVANDLINGSFÖRMÅGA

Ekonomiska aktiviteter och omvandlingar inom regioner sällan isolerade, utan i relation till och genom olika relationer och kopplingar inom och mellan regioner. Ett specifikt företags eller entreprenörs prestation, eller möjligheterna att skapa nya tillväxtvägar, beror inte uteslutande på individuella egenskaper, utan också på egenskaperna och beteenden hos den aggregerade helheten. På REC strävar vi därför efter att bättre förstå hur lokala och regionala särdrag kan underlätta, till exempel sysselsättnings- och återanställningsmöjligheter, entreprenörskap, skapande av vägar eller att hitta produktiva sätt för regional omvandling och undvika inlåsning.
Läs mer
story-firm

ENTREPRENÖRSKAP, REGIONALA AKTÖRER OCH STRUKTUROMVANDLING

Företagsbildning är en central komponent för regional förnyelse, och företags överlevnad och varaktiga konkurrenskraft beror i hög grad på arbetstagares kompetens och sociala nätverk. Drivkrafterna och konsekvenserna av företagsbildning och överlevnad varierar beroende på både typen av företag och typen av region. Vår forskning på REC fokuserar på hur geografin påverkar företagsbildningen, och på vilken roll olika företag spelar i olika regionala miljöer.
Läs mer
story-workers

PRODUKTIVA MÖJLIGHETER FÖR ARBETSKRAFTEN I EN FÖRÄNDERLIG EKONOMI

Arbetstagarnas kompetens och kompetens är kritiska resurser för regioner, medan endast de platser kan anses vara framgångsrika som ständigt lyckas ge ekonomiska möjligheter och livsperspektiv för lokalbefolkningen. Därför fokuserar vår forskning vid REC i samband med detta tema uttryckligen på arbetare som både förmedlare av förändringar på regional nivå, men också som människor som hanterar de återkommande omställningarna på arbetsmarknaden och förbättrar sin nuvarande arbetsmarknadsstatus.
Läs mer