Resurser

Här har vi laddat upp resurser som kan vara användbara för en bredare publik: studenter, beslutsfattare, regionala analytiker eller alla som är intresserade av att veta lite mer om utvecklingen på de svenska arbetsmarknaderna och regionerna.

höjdpunkter
Yrkesrum

Utforska det svenska yrkesrummet

Nätverket visar alla svenska yrken (SSYK3) och hur de är relaterade till varandra (skill-relatedness). Klicka på kartan för att se mer detaljer, jämföra olika regioners specialiseringar samt se statistik kring ett yrke i respektive region.

Read More
A-NET-I (72)

Partnerskap med ANET – forskningslaboratorium för tätbebyggelse och sociala nätverk

ANET Lab är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp vid ELKH-centret för ekonomiska och regionala studier. Vi sponsras av den ungerska vetenskapsakademins prestigefyllda Lendület-program.

Read More
Elekes_Eriksson_2019a

Västernorrlands styrkeområden – Översikt av näringslivets styrkeområden och relationer till varandra ur ett kompetensperspektiv

Denna rapport är framtagen i samarbete mellan Region Västernorrland och Umeå universitet, med finansiering från Tillväxtverket. Rapporten utgör en del av Region Västernorrlands projekt SMART Industri 2.0. Projektet arbetar för att bygga upp den regionala strategiska strukturen och komplettera övriga pågående satsningar i Västernorrland, för att stärka industrin och den industrinära sektorns konkurrenskraft när det gäller förnyelse och omställning. Denna rapport ger en översikt över Västernorrlands styrkeområden och relationer till varandra ur ett kompetensperspektiv.

Read More
Elekes_Eriksson_2019b

Västernorrlands styrkeområden – Detaljstudie av skogsnäringarna, fordonsindustrin, IKT, bank/försäkring samt teknisk konsultverksamhet ur ett kompetensperspektiv

Denna rapport är framtagen i samarbete mellan Region Västernorrland och CERUM (Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet). Rapporten finansieras av Tillväxtverket som har ett regeringsuppdrag att stödja samtliga regioner i regionernas arbete med regional kompetensförsörjning. En del i detta arbete är analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt.

Read More
Elekes_Eriksson_2019c

Västernorrlands styrkeområden – Detaljstudie av de funktionella arbetsmarknaderna i Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors och Sundsvall

Denna rapport är framtagen i samarbete mellan Region Västernorrland och Umeå universitet, med finansiering från Tillväxtverket. Rapporten utgör en del av Region Västernorrlands projekt SMART Industri 2.0. Projektet arbetar för att bygga upp den regionala strategiska strukturen och komplettera övriga pågående satsningar i Västernorrland, för att stärka industrin och den industrinära sektorns konkurrenskraft när det gäller förnyelse och omställning.

Read More
Elekes_Eriksson_2021a

Smarta diversifieringsmöjligheter i Värmland, Dalarna och Gävleborg

Denna rapport är framtagen i samarbete mellan Region Värmland, Region Dalarna, Region Gävleborg och CERUM (Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet). Rapporten finansieras genom projektet Smart Industri 2.

Read More
Skärmavbild 2021-11-30 kl. 15.48.24

Kompetensförsörjning i Skellefteå – Studie av yrkesstruktur och flyttmönster

Denna rapporten är framtagen i samarbete med Region Västerbotten och med finansiering av Tillväxtverket, och syftet är att analysera kompetensstrukturen i Skellefteå kommun under år 2016.

Read More
Morales_2020a_SWE

Regionala Bioekonomier i Katalonien och Finska Lappland

Detta policy brief beskriver några av de bioekonomiska strategier som genomförts i två europeiska regioner, Katalonien och finska Lappland, med syfte att främja och inrätta en bioekonomisk agenda, med fokus på inblandande aktörer, deras roller och interaktion med varandra.

Read More
Morales_2020b_SWE

Innovation Inom Offentlig Sektor i Värmland och Finska Lappland

I det här policybriefet ges en översikt över innovation inom offentlig sektor, kopplingen till programmet för smart specialisering och vilka platsspecifika egenskaper i Värmland och finska Lappland som gynnar det.

Read More
Andjei_Eriksson_2019

Skogen Som Resurs i Region Västernorrland – Näringslivsanalys 2002-2015

Rapporten Skogen som resurs i Region Västernorrland: näringslivsnalys 2002-2015 analyserade den struckturella dynamiken i den skogindustri in region Västernorrland. Vi upptäckte att skogsindustrin i allmänhet är relativt perifer när vi jämföra kompetensresurser skogsindustrin delar med resten av regionen.

Read More
Skärmavbild 2021-12-01 kl. 08.00.48

Yrkesrummet – En analys av Västernorrlands kompetensstruktur och relativa yrkesspecialiseringar

Denna rapport är framtagen i samarbete mellan Region Västernorrland och Umeå universitet, med finansiering från Tillväxtverket. Syftet med föreliggande rapport är att analysera kompetensstrukturen i Region Västernorrland i sin helhet, samt respektive funktionell arbetsmarknadsregion (FA- regioner) som ingår i Västernorrland. Våra resultat pekar på en relativt konstant yrkesstruktur i Västernorrland jämfört med Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Även om näringslivsstrukturen förändrats, speciellt i relation till krisen 2008, har yrkesstrukturen bestått relativt oförändrad.

Read More
Skärmavbild 2021-12-01 kl. 08.36.42

Har Västernorrland en brist på digital kompetens? En analys av den digitala yrkesstrukturen i länet

Denna rapport är framtagen i samarbete mellan Region Västernorrland och Umeå universitet, med finansiering från Tillväxtverket. I Västernorrlands län har diskussioner förts kring regionens eventuella relativa underskott av digitala kompetenser. Givet det omvandlingstryck som ekonomin genomgår kan detta försvåra kompetensförsörjningen och konkurrenskraften inom både tillverkning och service. Syftet med denna rapport är därför att ge en överskådlig bild av den formella digitala kompetensen inom Västernorrlands län (fortsättningsvis benämnd som Västernorrland). Detta görs genom att beskriva och analysera länets sammansättning av yrken (SSYK96 på 3- siffernivå) som i olika grad använder sig av ”digitala kompetenser” i relation till övriga Sverige.

Read More
Skärmavbild 2021-12-01 kl. 08.46.09

Nedläggningars och stora neddragningars effekter på branscher och yrkesroller – en analys utifrån geografi och kön

Det här är den första delstudien i Tillväxtanalys pågående ramprojekt ”Vilken är statens roll vid nedläggning av större arbetsplatser?”. Syftet med denna studie är att öka kunskapen om yrkes- och branschrörligheten hos de individer som förlorar jobbet vid större nedläggningar och neddragningar. Detta för att belysa eventuella behov av regionalt anpassade stödinsatser och den hänsyn man bör ta till mäns och kvinnors genomsnittliga rörelsemönster för att främja en mer jämställd arbetsmarknad. Innehållet vänder sig i huvudsak till aktörer från företag, omställningsorganisationer och offentlig sektor.

Read More
Elekes_Eriksson_2022

Analys av specialiseringar och diversifieringsmöjligheter i Kvarkenområdet (Västernorrland, Västerbotten och Österbotten)

Denna förstudie kring Västernorrlands, Västerbottens och Österbottens näringslivsstruktur är unik i sitt slag. Studien ger insikter i och en jämförelse mellan de tre regionernas styrkeområden, utveckling och möjliga framtida utvecklingsvägar givet nuvarande kompetensstruktur. Syftet med studien som genomförts med finansiering av Mittnordenkommittén var att skapa en större förståelse kring gemensamma och komplementära specialisering mellan regionerna. Ambitionen var att skapa ett initialt underlag för vidarediskussion kring framtida samarbetsmöjligheter i Kvarkenregionen. Tidpunkten för studien är aktuell, inte minst med tanke på de tre regionernas nya samarbetsmöjligheter inom finansieringsprogrammet Interreg Aurora 2021–2027.

Read More