Analys av specialiseringar och diversifieringsmöjligheter i Kvarkenområdet (Västernorrland, Västerbotten och Österbotten)

Denna förstudie kring Västernorrlands, Västerbottens och Österbottens näringslivsstruktur är unik i sitt slag. Studien ger insikter i och en jämförelse mellan de tre regionernas styrkeområden, utveckling och möjliga framtida utvecklingsvägar givet nuvarande kompetensstruktur. Syftet med studien som genomförts med finansiering av Mittnordenkommittén var att skapa en större förståelse kring gemensamma och komplementära specialisering mellan regionerna. Ambitionen var att skapa ett initialt underlag för vidarediskussion kring framtida samarbetsmöjligheter i Kvarkenregionen. Tidpunkten för studien är aktuell, inte minst med tanke på de tre regionernas nya samarbetsmöjligheter inom finansieringsprogrammet Interreg Aurora 2021–2027.

graphics and website by Sabi