STRUKTURER OCH NÄTVERKS BETYDELSE FÖR LOKAL OCH REGIONAL RESILIENS OCH OMVANDLINGSFÖRMÅGA

Vår vardag utspelar sig i en lokal kontext som består av båda lokala men också mer långväga relationer. Dessa ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala relationer är platsspecifika faktorer som är unika för den plats där vi bor. Ändå är vår förståelse för dessa lokala och regionala dimensioner, deras inverkan på långsiktiga förutsättningarna för regional utveckling och möjligheten att att anpassa oss till ett föränderligt ekonomiskt landskap fortfarande begränsad. Detta är problematiskt med tanke på de markanta skillnader i förutsättningar vi ser mellan regioner när det gäller regional tillväxt, sysselsättning, välfärd, samt ekologisk och social rättvisa. Dessa skillnader förklaras vanligtvis av storlek och arbetslöshetsnivåer, inkomstfördelning och innovationsförmåga. De senaste framstegen inom ekonomisk geografi betonar dock vikten av lokala och regionala strukturer och nätverk. Detta eftersom ekonomiska aktiviteter och omvandlingsprocesser sällan sker isolerat utan i relation till andra aktörer och regioner. Ett specifikt företags förnyelseförmåga, eller möjligheterna att skapa nya tillväxtvägar, beror inte uteslutande på individuella eller företagsspecifika egenskaper. På REC strävar vi därför efter att bättre förstå hur lokala och regionala faktorer kan underlätta, till exempel sysselsättnings- och återanställningsmöjligheter, entreprenörskap och skapande av nya framgångsrika utvecklingsvägar .

Nyckelord: lokal och regional utveckling; strukturomvandling; evolutionary economic geography; regional resiliens; sociala och ekonomiska nätverk

Syftet med detta program är att etablera ett svenskt laboratorium för analys av arbetskraftens mobilitet. Genom att dra nytta av Sveriges världsledande dataresurser på arbetsmarknadsområdet och genom att möjliggöra långsiktigt och strategiskt forskningssamarbete i en tvärdisciplinär forskargrupp, kommer vi leverera vetenskaplig kunskap i den internationella forskningsfronten gällande arbetskraftens mobilitetsstrukturer. Denna kunskap kommer också att vara i högsta grad relevant för utformande av praktiska åtgärder och politik kring strukturomvandling.

REC kontaktperson:

Rikard Eriksson

Syftet med detta projekt är att tillhandahålla systematisk kunskap om varför vissa regioner är mer sårbara för strukturella förändringar än andra, samt hur omvandlingen kan hanteras. Vi kommer göra detta genom att analysera de svenska arbetsmarknadsregionernas resiliens 1985-2016 med hjälp av longitudinella mikrodata och använda avancerade nätverksmetoder. Detta gör att vi kommer kunna analysera vilken typ av industri- och yrkesstruktur som kännetecknar en resilient region, hur detta varierar för olika grupper av arbetskraft, och hur det i sin tur påverkar den långsiktiga förmågan att utveckla nya tillväxtbanor.

REC kontaktperson:

Zoltán Elekes

Latinamerikanska responser på hållbara övergångar, hållbara regionala ekonomier och globala värdekedjor

Syftet med detta projekt är att analysera de relationella aspekterna av hållbara transformationer, med fokus på globala produktionsnätverk i relation till regionala och lokala hållbarhetsutmaningar och strategier för att nå dit. Omvandling mot hållbarhet är geografiska processer som innefattar både industriella och icke-industriella aspekter, och är inbäddade i nätverk på flera olika nivåer som binder samman städer och regioner i och mellan det så-kallade 'Global North' och 'Global South'. Genom fallstudier i Latinamerika undersöker jag etableringen och utvecklingen av regionala ekonomiska aktiviteter som är internationellt legitimerade som hållbara, men där dess miljömässiga hållbarhet utmanas och sociala rättvisa ifrågasätts i tvister. Detta avslöjar ojämnheten i hållbara övergångar.Projektet visar på vikten av att förstå hållbarhetsutmaningarna i olika regioner, och se till deras nuvarande och potentiella vägar för uppnå målet med en grön ekonomisk utveckling samt effekterna av globala värdekedjor och internationella marknader i relation till dessa.

REC kontaktperson:

Diana Morales

Related publications

graphics and website by Sabi